Τρίκυκλο βενζίνης

το αέριο τροφοδότησε τη ρόδα 3 trikes, αέριο που τροφοδοτείται trike, η ρόδα 3 μηχανοποίησε το τρίκυκλο.